Πράσινο

Η ποιητική του πέτρες αποβλήτων

οι ανακυκλωμένες πέτρες επαναπροσδιορίζουν στην καθημερινή ζωή το ρόλο και την αξία της παρατυπίας των αποβλήτων επεξεργασίας λίθων από την κοιλάδα Ossola